Teamcoaching

Op weg naar zelforganiserende teams? –  Samenwerken gaat niet vanzelf!  – Verschillende belangen behartigen. – Hoe doe je dat?

Patronen ontdekken, herkennen en doorbreken
Je leert jezelf pas kennen in de interactie met anderen en je leert de ander goed kennen in samen iets doen. Zo deel je ook successen. Hoe staat het met het vermogen om samen te werken? Welke belemmerende opvattingen spelen een rol? Communiceren, feedback geven en ontvangen, conflictvaardigheid en organisatiebewustzijn zijn de kernbegrippen waarmee binnen de teamcoaching gewerkt wordt.

We werken aan deze doelen door in dagdelen met het gehele team uw werkpraktijk te onderzoeken.
Uitgangspunt is dat een groep mensen bij elkaar is gebracht om een bepaalde taak te volbrengen, waarbij onderlinge samenwerking vereist is. De beroepsopvatting van het team wordt geëxpliciteerd en de wederzijdse verwachtingen worden onderzocht en benoemd.

Leertrajecten:

Teamcoaching
Waaraan ontleend het team zijn bestaansrecht? Wat zijn de doelen (toegevoegde klantwaarde) die gerealiseerd moeten worden door het team? Wat zijn mijn eigen doelen als teamlid in deze functie? Het expliciteren van de gewoontepatronen van het team en de cultuuropvattingen binnen de organisatie, zet aan tot denken. We onderzoeken de onuitgesproken vanzelfsprekendheden binnen de teamsamenwerking en de belemmerende opvattingen die een rol spelen. In dit leertraject vergroten de teamleden de handelings- en analysemogelijkheden voor de gezamenlijke resultaten rond het werk.

Begeleidde intervisie
In dit leertraject leert het team werkgerelateerde situaties met elkaar te analyseren en te onderzoeken aan de hand van verschillende intervisiemodellen. Het doel is om de collega inzicht te geven in het eigen handelen en mogelijke alternatieven.
De leerbegeleiding richt zich op het ontwikkelen van reflectievaardigheden.

Hoe?
In een kennismakingsgesprek verkennen wij de werk- en leervragen van het team en de gewenste resultaten. We maken afspraken over de werkwijze en de frequentie en duur van de bijeenkomsten.

Coachovereenkomst
Christa Coaching hanteert een aantal regels en afspraken. Wij leggen deze vast in een contract.